Chakra's

€ 11,95

De 7 basis chakra's, kies de chakra die je wilt in het dropdown menu.
Afmeting 29,7 x 29,7

1 - Muladhara
2 - Svadhishtana
3 - Manipura
4 - Anahata
5 - Vishudda
6 - Anja
7 - Sahasrara